Solidaritéit Pilgerrees – Fong fir déi Krank

Solidaritéit Pilgerrees – Fong fir déi Krank

Fonds des MaladesFir déi Leit, déi Kraaft schäffe wëllen op Plazen, déi sech duerch eng staark chrëschtlech Spiritualitéit auszeechnen, bitt d’Äerzdiözees all Joer mat sengem diözesane Pilgerdéngscht Luxpélé asbl e Pilgerprogramm un. Lourdes ass esou eng privilegéiert Destinatioun fir vill krank, eeler a behënnert Leit, déi eng besonnesch Ënnerstëtzung a Betreiung brauchen a begleet gi vu benevole Mataarbechter vun de “Foulards blancs” vun den LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten).

De Bäitrag, dee vun de betraffene Persoune gefrot gëtt, deckt net all Onkäschten, déi am Zesummenhang mam Patiententransport ufalen. Fir och an Zukunft Wallfaarten zu abordabele Präisser ubidden ze kënnen, rifft d’Äerzdiözees zur Solidaritéit op.

MENTIOUN VUM DON: SOLIDARITÉIT PILGERREESEN – FONG FIR DÉI KRANK

CCPLLULL LU64 1111 7017 0305 0000 BILLLULL LU42 0027 5100 4006 0800
BCEELULL LU53 0019 4055 0036 1000

D’Donen un d’Fondation Sainte-Irmine si vun der Akommessteier ofsetzbar no de gesetzleche Bestëmmungen.

Renée Schmit
Bescheeflech Delegéiert
Veuillez indiquer le montant que vous souhaitez donner.
Informations personnelles

Information de carte bancaire
Paiement sécurisé par SSL.
Détails de facturation

Termes

Total du don : 10,00€

En cliquant, j’accepte l’utilisation des cookies strictement nécessaires à mon paiement,  en savoir plus